Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Пуул Съплайс БГ“ ООД от една страна и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн: www.poolsupplies.bg от друга.

„Пуул Съплайс БГ“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202533068, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе 9, и-мейл адрес: info@poolsupplies.bg, телефон: ‎+359 884 71 7777.

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.                                                                                          

Само Потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите се ползват от предвидените в него права. За Клиентите на „Пуул Съплайс БГ“ ООД, които не са Потребители, не се прилагат правилата от настоящите Общи условия относно правото на отказ от договора и замяна, рекламации и гаранции. Спрямо тези Клиенти се прилага общото законодателство на Република България, включително, но не само Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Поради специфичността на предлаганите стоки, електронен магазин www.poolsupplies.bg указва, че монтирането на закупените стоки е задължително да се извършва в сервиз от техническо компетентно лице. Своеволното монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното повреждане и отказ от приемане на рекламация.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта: www.poolsupplies.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.poolsupplies.bg всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.


Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Пуул Съплайс БГ“ ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Пуул Съплайс БГ“ ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и „Пуул Съплайс БГ“ ООД.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

              1. „Пуул Съплайс БГ“ ООД се задължава да потвърди наличността на поръчаните артикули и услуги или да откаже поръчката в срока, посочен в Общите условия.

2. „Пуул Съплайс БГ“ ООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

3. „Пуул Съплайс БГ“ ООД се задължава да полага грижа информацията в онлайн магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

4. „Пуул Съплайс БГ“ ООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси, и за информацията за продуктите, предоставена от производителите. Снимките на продуктите, посочени в интернет страницата са илюстративни.

5. „Пуул Съплайс БГ“ ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

6. „Пуул Съплайс БГ“ ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва онлайн магазина.

7. „Пуул Съплайс БГ“ ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията, посочени в Общите условия вследствие обстоятелства, извън контрола му.


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяни от „Пуул Съплайс БГ“ ООД на Клиента, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „Пуул Съплайс БГ“ ООД e електронен магазин, достъпен на сайта: www.poolsupplies.bg, чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Пуул Съплайс БГ“ ООД нови стоки.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3 (1) „Пуул Съплайс БГ“ ООД идентифицира Клиентите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.poolsupplies.bg и на IP адреса на Клиента.

(2) „Пуул Съплайс БГ“ ООД има право да събира и използва информация относно Клиентите след извършената от тях регистрация или при поръчки, направени без регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията или при поръчки, направени без регистрация. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Пуул Съплайс БГ“ ООД.

Чл. 4 (1) „Пуул Съплайс БГ“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) Във формата, попълвана от Клиента при регистрацията или при поръчки, направени без регистрация, „Пуул Съплайс БГ“ ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „Пуул Съплайс БГ“ ООД възникне задължение да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „Пуул Съплайс БГ“ ООД събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Пуул Съплайс БГ“ ООД.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Клиентът може да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация“, „Създаване на профил“ и „Поръчка без регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Пуул Съплайс БГ“ ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Пуул Съплайс БГ“ ООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация или при поръчки направени, без регистрация, Клиентът е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Пуул Съплайс БГ“ ООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „Пуул Съплайс БГ“ ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента, ако има такава.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Клиентът получава уникално Клиентско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД.

(2) Клиентското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното Клиентско име в рамките на електронния магазин на „Пуул Съплайс БГ“ ООД.

(3) Клиентът в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-Клиент. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД.

(4) Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Пуул Съплайс БГ“ ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Клиентът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Пуул Съплайс БГ“ ООД.

(2) Клиентът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.


ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Клиентите използват интерфейса на уебсайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „Пуул Съплайс БГ“ ООД стоки в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Пуул Съплайс БГ“ ООД.

(3) При липса на наличност от дадена стока „Пуул Съплайс БГ“ ООД си запазва правото да удължи срока на доставка или да откаже поръчката.

(4) Минималната сума, за да бъде направена поръчка е 0.01 лева.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Клиентът е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с Потребителско име и парола.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(3) Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.


ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. Посочените цени в онлайн магазина могат да се различават от тези във физическия.

(2) Цените на продуктите са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

(3) Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

Чл. 12 „Пуул Съплайс БГ“ ООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „Пуул Съплайс БГ“ ООД може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Пуул Съплайс БГ“ ООД. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или потребителско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.


ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Клиентът връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избраната стока по определения за това ред, Потребителят заплаща стойността, обявена в сайта, по следните начини:

- Наложен платеж - Вие плащате дължимата сума на куриера при получаване на стоката. В цената на продуктите не е включена сумата за доставка.

- По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод.

- Извършване на плащане с дебитна или кредитна карта.

(2) Ако Клиентът избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл. 16 Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 „Пуул Съплайс БГ“ ООД не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „Пуул Съплайс БГ“ ООД.       


ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Клиента офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Клиента, освен ако противното не е изрично указано на www.poolsupplies.bg.

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, „Пуул Съплайс БГ“ ООД има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) „Пуул Съплайс БГ“ ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) Наличните стоки се доставят в срок от 2 до 4 работни дни след направената поръчка.

(5) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Клиентът иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

(6) Стойността на транспортните разходи за доставка не са включени в цената на стоките и подлежи на допълнително уточнение и заплащане от страна на клиента. Цената на доставката е индивидуална и се определя от съответната куриерска фирма. Тя зависи от теглото на закупените продукти, локацията, на която трябва да бъдат доставени, и други условия, приложими към услугите и цените им.

(7) Доставката на всяка поръчка на стойност над 249.99лв. с ДДС е БЕЗПЛАТНА за градовете Варна, Бургас, Пловдив, Несебър и к.к. Слънчев бряг. В случаите, когато клиентът ползва безплатна доставка и не одобри стоката, разходите за доставка и връщането й в склада на изпращача се поемат от клиента.

(8) За доставка за страната се прилагат условията, предвидени от куриера, както и съответното приложимо българско законодателство. Куриерът носи отговорност за своевременната и точна доставка на стоката.

(9) Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избраният от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

Чл. 19 Поръчки, направени в работен ден след 14:00 часа, се обработват в рамките на следващия работен ден, но не по-късно от три работни дни. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.

(2) Веднага след получаването на стоката, но не по-късно от 24 часа, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци. При установени несъответствия, липси и повреди клиентът е длъжен да уведоми незабавно за вида и количеството им. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 21 (1) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „Пуул Съплайс БГ“ ООД или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи стоката.

(2) При невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Клиента. Клиентът не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 „Пуул Съплайс БГ“ ООД си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.


ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) Потребителят, поръчал стока, може да откаже получаването й след доставка, когато той следва да заплати сума, несъответстваща на дължимата цена.

(3) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „Пуул Съплайс БГ“ ООД за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(4) „Пуул Съплайс БГ“ ООД  публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(5) За упражняване правото на отказ „Пуул Съплайс БГ“ ООД  предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „Пуул Съплайс БГ“ ООД  незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(6) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Пуул Съплайс БГ“ ООД или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора. Адресът за връщане на стока е гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе 9, за „Пуул Съплайс БГ“ ООД.

(7) Когато стоката е доставена и Kлиентът откаже взимането й без причина, разходите за нейното връщане се поемат от Kлиента.

(8) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(9) В случай на загуба на стоката или стоките, Потребителят дължи обещетение за цялата стойност.

(10) „Пуул Съплайс БГ“ ООД  има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(11) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по ал. 5, без да уведоми „Пуул Съплайс БГ“ ООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.

Чл. 26 „Пуул Съплайс БГ“ ООД възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 10 работни дни.

(1) „Пуул Съплайс БГ“ ООД си запазва правото да откаже връщане на сума, ако върнатата стока е с влошено качество и лош търговски вид.


ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 27 (1) Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Изпълнението на поетите от търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за потребителя.

(2) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато, след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба и е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.

Чл. 28 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответсвие с договора за продажба. В този случай, потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. В случай, че продуктът, който подлежи на гаранционен сервиз/ замяна, не може да бъде изпратен по куриер поради обема и теглото си, посещението за установяване на техническия проблем от наш екип е за сметка на Клиента.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Пуул Съплайс БГ“ ООД  ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(3) Предлаганите в онлайн магазина резервни части не подлежат на гаранция.

Чл. 29 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „Пуул Съплайс БГ“ ООД  телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „Пуул Съплайс БГ“ ООД представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Чл. 30 (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

(2) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Ако „Пуул Съплайс БГ“ ООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Чл. 31 (1) „Пуул Съплайс БГ“ ООД  поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

(2) Когато „Пуул Съплайс БГ“ ООД  удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 32 (1) „Пуул Съплайс БГ“ ООД  при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на 1 (един месец) или 30 (тридесет) календарни дни, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока, съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

Чл. 33 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.


ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 34 „Пуул Съплайс БГ“ ООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 35 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „Пуул Съплайс БГ“ ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Пуул Съплайс БГ“ ООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Пуул Съплайс БГ“ ООД, „Пуул Съплайс БГ“ ООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Пуул Съплайс БГ“ ООД.

Чл. 36 (1) „Пуул Съплайс БГ“ ООД се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „Пуул Съплайс БГ“ ООД има правото да деактивира или заличи Клиентското име и паролата за достъп до Клиентския профил на Клиента, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „Пуул Съплайс БГ“ ООД върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

(3) „Пуул Съплайс БГ“ ООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в Клиентския профил на Клиента. „Пуул Съплайс БГ“ ООД има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.


ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Пуул Съплайс БГ“ ООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2) При прекратяване на договора „Пуул Съплайс БГ“ ООД дезактивира Клиентския профил на Клиента и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 38 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 39 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 40 Органите, регулиращи дейността на „Пуул Съплайс БГ“ ООД, са Комисия за защита на Потребителите (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:


За КЗП:


За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


СПОРОВЕ

Чл. 41 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.


СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 42 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 43 (1) „Пуул Съплайс БГ“ ООД се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми „Пуул Съплайс БГ“ ООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.


ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 44 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.